Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP

De huidige Algemene verkoopsvoorwaarden omschrijven de gebruiksvoorwaarden van onze website (www.laurencevandenborre.com) evenals de Algemene verkoopsvoorwaarden van onze goederen aan de Klant via onze website (hierna omschreven als “de Verkoopsvoorwaarden”).

Alvorens onze website te gebruiken, dient de Klant actief kennis te nemen van de huidige Verkoopsvoorwaarden. Door onze website te gebruiken of door een bestelling te plaatsen op de website, aanvaardt de Klant daarbij, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, dat hij gebonden is door deze Verkoopsvoorwaarden Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de huidige Verkoopsvoorwaarden. De van toepassing zijnde Verkoopsvoorwaarden zullen deze zijn die van toepassing zijn op het ogenblik waarop deze website gebruikt wordt of wanneer de Overeenkomst wordt afgesloten.  

ARTIKEL 2 – HANDELSNAAM – CONTACTGEGEVENS

Onze goederen worden verkocht via onze website onder de handelsnaam LAURENCE VANDENBORRE door Laurence Vandenborre BV, Tabakvest 3, 2000 ANTWERPEN (België), geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0786.549.343.

De Klant kan ons contacteren op het bovenstaande adres, of door het daarvoor voorziene contactformulier op onze website te gebruiken of door een e-mail te sturen naar info@lvfinejewelry.com.  

ARTIKEL 3 – AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Onze goederen zijn 18-karaats gouden juwelen ontworpen door ontwerpster LAURENCE VANDENBORRE en handgemaakt door haar goudsmeden en zetters.

De omschrijving van onze goederen op onze website is zo nauwkeurig mogelijk (type, kleur, grootte, kwaliteit en grootte van de stenen, …).

De grootte van bepaalde stenen kan licht variëren afhankelijk van hun beschikbaarheid. Een gebied waarbinnen de grootte kan variëren, wordt daarom uitdrukkelijk vermeld in de omschrijving van het goed. De Klant erkent uitdrukkelijk, door het plaatsen van zijn bestelling, dat zijn aanvaarding van het goed is gebaseerd op deze omschrijving en dit met inbegrip van de hierboven vermelde variatie.

In geen geval mag de informatie gepost op onze website beschouwd worden als een aanbod tot verkoop van de goederen voorgesteld op de site.

Zolang we niet aan de Klant bevestigd hebben dat we de bestelling aanvaarden, mag er bijgevolg niet vanuit gegaan worden dat een wettige Overeenkomst is afgesloten.

Zodra het online bestelproces op onze website succesvol is voltooid door de Klant, behouden wij ons het recht voor om de bestelling in kwestie te aanvaarden of te weigeren. Onze aanvaarding van de bestelling die werd geplaatst en de daaropvolgende afsluiting van de Overeenkomst kan niet worden afgeleid uit het feit dat een bevestiging van bestelling is verstuurd.  

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN

Alle bestellingen van goederen zijn onderhavig aan de beschikbaarheid of haalbaarheid van de goederen. In het geval van bevoorradingsproblemen of indien de goederen niet langer in voorraad zijn, behouden wij ons het recht voor de Klant te informeren over de mogelijkheid om andere goederen van een identieke of superieure kwaliteit of waarde te bestellen. Indien de Klant er niet voor kiest om een ander goed te bestellen, betalen we het volledige bedrag van eventuele reeds betaalde sommen terug.  

ARTIKEL 5 – PRIJZEN – BETALING

Onze prijzen zijn vermeld in EURO en zijn inclusief 21% BTW.

Onze prijzen zijn deze vermeld op onze website, behalve in geval van een onmiskenbare vergissing.

Indien wij stuiten op fouten in de prijzen van het (de) bestelde goed(eren), dan informeren we de Klant hierover zo snel mogelijk om hem toe te laten hetzij zijn bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen, hetzij zijn bestelling te annuleren. Indien we geen antwoord ontvangen van de Klant aangaande de aan hem voorgestelde alternatieven binnen de acht dagen, zal de bestelling geannuleerd worden en zal overgegaan worden tot de terugbetaling van eventueel betaalde sommen.

Wij zijn in geen geval verplicht om een overeenkomst uit te voeren tegen een lagere verkeerde prijs, ongeacht het versturen van een bevestiging van bestelling, indien het onmiskenbaar om een fout gaat en er redelijkerwijs vanuit kon gegaan worden dat de Klant in staat was om op te merken dat de prijs verkeerd was.

Onze prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Deze kosten worden aangerekend en aangegeven tijdens de online betaling. Verzendingskosten kunnen variëren per land.

In principe zijn onze prijzen onveranderbaar. Eventuele door onze leveranciers toegepaste prijswijzigingen in de tijdsspanne tussen de bestelling en de levering evenals veranderingen inzake het BTW-tarief of nieuwe belastingen die ingevoerd kunnen worden door de autoriteiten voor de leveringsdatum zullen echter doorgerekend kunnen worden.

Wij aanvaarden betalingen via Paypal en bankoverschrijving. Andere betalingsmethoden kunnen eventueel aanvaard worden op aanvraag indien ze door ons goedgekeurd worden. Betalingen dienen te gebeuren op de volgende IBAN bankrekening: BE34 0018 1404 4890.

De productie van de juwelen zal slechts starten nadat de betaling van de prijs en alle kosten is ontvangen. Het productieproces zal tussen 15-20 werkdagen duren.  

ARTIKEL 6 – LEVERING

Wij maken gebruik van FEDEX, DHL en B-POST als leveringsmethodes.

Onze prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Deze kosten worden aangerekend en aangegeven tijdens de online betaling. Verzendingskosten kunnen variëren per land (binnen Europa/buiten Europa).

Onverminderd de bepalingen aangaande de beschikbaarheid van de goederen en deze inzake overmacht, zullen we alle mogelijke inspanningen doen om de bestelling te vervullen van het (de) goed(eren) gespecifieerd in elke bevestiging van de bestelling voor de daarin opgenomen leverdatum of, indien geen leverdatum was gespecifieerd, binnen de geschatte termijn aangegeven op het ogenblik waarop de Klant de leveringsmethode gekozen heeft en, in alle gevallen, binnen een maximumtermijn van dertig dagen te tellen vanaf de datum van de bevestiging van de bestelling.

Indien wij, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om de leverdatum de respecteren, zullen wij de Klant daarover zo snel mogelijk informeren en hem de mogelijkheid bieden om de uitvoering van de Overeenkomst verder te zetten met een nieuwe leverdatum of om de Overeenkomst te beëindigen waarbij de door de Klant betaalde relevante sommen aan hem zullen terugbetaald worden.

De “levering” wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd of de bestelling wordt beschouwd als zijnde “afgeleverd” op het moment waarop de Klant of een door de Klant aangeduide derde partij de goederen materieel in zijn bezit heeft, zoals bekrachtigd door hun handtekening op de ontvangstnota van de bestelling afgeleverd op het overeengekomen leveringsadres.  

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven de eigendom van LAURENCE VANDENBORRE tot de volledige betaling van de prijs en de leveringskosten zijn ontvangen.  

ARTIKEL 8 – OVERDRACHT VAN RISICO

De risico’s met betrekking tot de goederen worden overgedragen naar de Klant op het moment waarop de Klant of een door hem aangeduide derde partij die niet de vervoerder is, fysiek bezit neemt van de goederen.  

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

- Wettelijk herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om de afgesloten Overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden binnen de veertien dagen.

De herroepingstermijn loopt af veertien dagen na de datum waarop de Klant of een derde partij verschillend van de vervoerder en door de Klant aangeduid fysiek bezit neemt van het verkochte goed. Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen die als onderdeel van één enkele bestelling werden besteld en indien deze goederen afzonderlijk geleverd worden, zal de herroepingstermijn aflopen veertien dagen na de datum waarop de Klant of een derde partij verschillend van de vervoerder en door de Klant aangeduid fysiek bezit neemt van het laatste goed.

Om zijn recht tot herroeping te laten gelden, moet de Klant ons zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen laten gelden door middel van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring hiertoe (bijvoorbeeld via telefoon, via een per post verstuurde brief, via fax of via e-mail) of door gebruik te maken van het modelherroepingsformulier dat bijgevoegd is als bijlage bij de huidige Verkoopsvoorwaarden.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant ons enkel zijn bericht opsturen middels hetwelk hij zijn herroepingsrecht laat gelden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen.

- Gevolgen van de herroeping

In het geval van een herroeping, zullen alle betalingen ontvangen van de Klant zonder buitensporige vertraging terugbetaald worden en in elk geval niet later dan veertien dagen te tellen vanaf de dag waarop we werden geïnformeerd over de beslissing van de Klant om te herroepen. De terugbetaling zal uitgevoerd worden via dezelfde betalingsmethode als deze gebruikt door de Klant bij de oorspronkelijke transactie tenzij anders overeengekomen. Deze terugbetaling zal in geen geval kosten inhouden voor de Klant.

Wij behouden ons het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het moment waarop we het (de) goed(eren) ontvangen of tot het moment waarop de Klant ons het bewijs aanlevert dat het (de) goed(eren) behoorlijk werden teruggestuurd, in functie van welk van bovenstaande momenten zich het eerst voordoet.

De Klant moet het (de) goed(eren) terugsturen of ons terugbezorgen zonder buitensporige vertraging en in elk geval niet later dan veertien dagen nadat hij ons heeft geïnformeerd over zijn beslissing tot herroeping. Deze termijn zal beschouwd worden als zijnde nageleefd indien het goed naar ons wordt teruggestuurd voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen.

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zullen gedragen worden door de Klant. De Klant heeft geen recht op enige vorm van terugbetaling indien het geleverde goed gebruikt is, niet langer in dezelfde staat is dan op het moment van de oorspronkelijke levering of indien het goed beschadigd is. Hij heeft evenwel toch recht op een terugbetaling indien de fysieke beschadiging van de goederen het resultaat is van handelingen noodzakelijk om zich te vergewissen van de aard, de kwaliteit en de correcte werking van de goederen.

Om recht te hebben op een terugbetaling, is de Klant ertoe gehouden om de goederen te retourneren in hun oorspronkelijke verpakking, samen met alle documenten, zoals van toepassing, die meegeleverd werden met deze goederen. Hierbij dient het bestelformulier ingesloten te zijn dat aan hem bezorgd werd bij de levering.

- Uitzondering op het herroepingsrecht

Bij wijze van uitzondering heeft de Klant geen herroepingsrecht indien het een Overeenkomst betreft met betrekking tot gepersonaliseerde goederen (bijvoorbeeld een op maat juweel gegraveerd met een inscriptie op vraag van de Klant, een juweel speciaal vervaardigd voor de klant, een juweel met verschillende eigenschappen dan de beschreven producten op de website etc.).

 

for instance, a tailor-made piece of jewellery engraved with an inscription as requested by the Customer, a piece of jewellery specially made for the Customer and under his instructions, a piece of jewellery which has different characteristics that the ones described for the products available on the website etc.).

ARTIKEL 10 – GARANTIE VOOR CONSUMPTIEGOEDEREN (zie ook onze pagina "GARANTIE")

Overeenkomstig artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Het gebrek zal echter beschouwd worden als zijnde onbestaande indien, op het moment van het afsluiten van de Overeenkomst, de Klant op de hoogte was van het gebrek aan overeenstemming of niet-redelijkerwijs hiervan niet op de hoogte had kunnen geweest zijn of indien het gebrek aan overeenstemming aan hem te wijten is.

Er wordt hierbij overeengekomen dat de Klant gehouden is om ons in kennis te stellen van elk gebrek aan overeenstemming en dit schriftelijk binnen maximum twee maanden te tellen vanaf de datum waarop hij het gebrek heeft vastgesteld.

Bij het niet-naleven van deze verplichting verliest de Klant alle rechten omwille van redenen van gebrek aan overeenstemming.

Er moet echter in deze context gespecifieerd worden dat een gepaste zorgvuldigheid aan de dag dient gelegd te worden gelet op de bijzondere aard van onze goederen en het aan de Klant is om zorg te dragen voor de goederen en daarbij bijzonder aandacht hebben voor het voorkomen dat de goederen in contact komen met detergenten of bijtende substanties (zoals chloor bijvoorbeeld). Bijkomend zal normale slijtage evenals een zekere graad van patina ingevolge het frequent en herhaaldelijk dragen van onze goederen in geen geval beschouwd kunnen worden als een gebrek aan overeenstemming volgens de definitie van de huidige clausule.  

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

Behalve indien anders bepaald in de huidige Verkoopsvoorwaarden, zal onze aansprakelijkheid onder alle Overeenkomsten afgesloten via onze website strikt beperkt zijn tot de prijs van de goederen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst.

Bijkomend wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor de volgende redenen: verlies van opportuniteit, verlies van inkomsten of contracten, verlies van gegevens en verlies van tijd, …

Bovendien en dit in weerwil van alle gepaste zorgvuldigheid van onze kant, bieden wij geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de veiligheid van de gegevens overgemaakt of verkregen via deze website, behalve indien anders aangegeven.

In afwijking van het bovenstaande, is onze aansprakelijkheid niet uitgesloten of beperkt in de volgende gevallen: (i) overlijden of fysieke letsels veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) bedrog; of (iii) in alle gevallen waarin een beperking van onze aansprakelijkheid onwettelijk of frauduleus zou zijn.

We wijzen eveneens alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade ingevolge een virus of elke andere vorm van technologische schade veroorzaakt aan uw IT- uitrusting en aan uw gegevens ingevolge het gebruik van onze website of ingevolge het downloaden van bestanden die wij u gestuurd hebben.  

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet-nakomen of het vertraagd nakomen van onze verplichtingen indien het niet-nakomen het gevolg is van een geval van overmacht, met inbegrip van, en zonder dat de volgende lijst op eniger wijze kan beschouwd worden als zijn exhaustief, in geval van brand, hagel, natuurramp, staking, algemeen gebrek aan bevoorrading, verordeningen, decreten, wetgeving, reglementering of beperkingen opgelegd door een regering of publieke autoriteit, incidenten of ongevallen bij maritiem transport of binnenscheepvaart, het vervoer via post of om het even welke andere vorm van transport.

In het geval van overmacht, worden onze contractuele verplichtingen opgeschort voor de gehele duur van de situatie van overmacht en onze uitvoeringstermijnen worden verlengd met een tijdsspanne die overeenstemt met deze van de duur van de situatie van overmacht zoals toepasselijk. Indien het geval van overmacht het voor ons definitief onmogelijk maakt om onze contractuele verplichtingen na te komen, worden wij hiervan ontheven.  

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Klant erkent hierbij expliciet dat alle intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en onafhankelijk van hun aard, met betrekking tot de inhoud van onze website de exclusieve eigendom blijven van LAURENCE VANDENBORRE of van de personen waarvan wij over een licentie beschikken. De Klant mag ingevolge daarvan geen enkel gebruik maken van deze inhoud zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van voornoemde partijen. De Klant mag echter wel onze website gebruiken op een wijze die toelaat een kopie te bewaren van de details van de Overeenkomst en zijn persoonlijke gegevens.  

ARTIKEL 14 – COMMUNICATIE

Alle communicatie die dient te gebeuren met de Klant wordt beschouwd als zijnde correct uitgevoerd indien deze gestuurd wordt naar het e-mailadres of postadres van de Klant zoals aangegeven door de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst.  

ARTIKEL 15 – BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de Klant zullen door ons gebruikt worden voor volgende doeleinden:

- Het uitvoeren van de huidige overeenkomst;
- Klantmanagement, direct marketing en marktonderzoeksstudies.

De persoonlijke gegevens van de Klant worden geregistreerd en bewaard in een bestand.

LAURENCE VANDENBORRE, wiens contactgegevens opgenomen zijn onder artikel 2, is de eigenaar en beheerder van dit bestand en verantwoordelijk voor de behandeling ervan.

Deze gegevens zullen enkel voor bovenstaande doeleinden gebruikt worden, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Klant om bezwaar te maken tegen het verwerken en gebruiken van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

De gegevens van de Klant worden niet overgemaakt aan derden.

De Klant kan gratis beschikken over een kopie van de persoonlijke gegevens die hem aangaande bijgehouden worden. Hij kan eveneens verzoeken tot het rechtzetten van verkeerde, onvolledige of irrelevante gegevens die hem aangaande worden bijgehouden door het versturen van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek hiertoe naar LAURENCE VANDENBORRE. Dit verzoek dient vergezeld te zijn van een bewijs van identiteit. De Klant kan zich ook richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer om deze rechten uit te oefenen.

Alle verzoeken inzake het communiceren, rechtzetten of verwijderen van persoonlijke gegevens kunnen aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg indien aan het verzoek van de Klant hiertoe geen gevolg werd gegeven binnen de 45 dagen of indien het verzoek van de Klant hiertoe werd afgewezen.

Indien, op enig moment, de Klant klachten heeft ten aanzien van LAURENCE VANDENBORRE aangaande het naleven van zijn persoonlijk recht op privacy, dient hij LAURENCE VANDENBORRE hierover via e-mail of post te informeren. Alle inspanningen zullen geleverd worden om het probleem te identificeren en op te lossen.

Indien de Klant meer informatie wenst hieromtrent, kan hij contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  

+32 (0)2 274 48 00  
+32 (0)2 274 48 35  

commission(at)privacycommission.be  

De Klant kan eveneens het openbaar register van automatische verwerkingen van persoonsgegevens raadplegen zoals bijgehouden door de Commissie.  

ARTIKEL 16 – GEEN AFSTAND

Er kan op geen enkel moment afgeleid worden dat wij afstand doen van onze rechten behalve indien er expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk gesteld wordt dat we afstand doen van onze rechten.  

ARTIKEL 17 – NIETIGHEID

De nietigheid van één van de clausules van de huidige Verkoopsvoorwaarden blijft beperkt tot de clausule die nietig wordt verklaard en heeft geen enkele impact op de rest van deze Verkoopsvoorwaarden.  

ARTIKEL 18 – VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

Het gebruik van onze website evenals alle Overeenkomsten afgesloten via onze website zullen worden geregeerd door de Belgische wetgeving.

De huidige clausule doet echter in geen enkel opzicht afbreuk aan wettelijke bepalingen die een grotere bescherming bieden aan de Klant onder zijn eigen nationale wetgeving zoals toepasselijk.  

ARTIKEL 19 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van onze website, het afsluiten, uitvoeren of interpreteren van de Overeenkomsten afgesloten via onze website zullen gehoord worden door de rechtbanken van de bevoegde jurisdictie van Antwerpen (België), Afdeling Antwerpen, zonder hierbij afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek of aan de rechten van de Klant onder zijn eigen nationale wetgeving, zoals toepasselijk, die een grotere bescherming biedt.  

Bijlage

Herroepingsformulier  

(Formulier dient ingevuld te worden en naar ons te worden teruggestuurd enkel indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

Geadresseerde: LAURENCE VANDENBORRE

Gelieve kennis te nemen van het feit dat ik mijn herroepingsrecht van de verkoopsovereenkomst wens in te roepen voor de volgende items:

Besteld / ontvangen op (*)

- Naam van de Klant

- Adres van de Klant

- Handtekening van de Klant (enkel voor papieren formulieren)

- Datum  

- Help ons om onszelf te verbeteren. Mag ik daarom vragen om, zonder enige verplichting, de reden op te geven van uw verzoek tot herroeping  

 

(*) Schrappen wat niet past